توضیحات

پروژه شیردوشی 40*2 تلیسه نومنه واحد بیجین