توضیحات

پروژه دو دستگاه شیردوش پارالل 30*2 بوماتیک آمریکا کشت و دام قیام اصفهان

این پروژه از دستگاه تمام اتوماتیک و مجهز به فریم Exellent ،گاوزن اتوماتیک، سورت گیت، دگ فلش، بک فلش، اتوماسیون ممولاک نیداپ  می باشد.