توضیحات

پروژه شیردوشی 100 واحدی شرکت کشت و صنعت و شیر و گوشت محیا

نصب شیردوشی 50*2 پارالل بوماتیک آمریکا (بزرگترین چال شیردوشی کشور) توسط شرکت نولان در مجتمع دامپروری 6000 راسی شرکت محیا

شرکت نولان مفتخر است برای چندمین بار به نصب و راه اندازی یکی دیگر از بزرگترین پروژه های شیردوشی بوماتیک آمریکا با استفاده از به روزترین تکنولوژی دنیا در کشور.

پانزدهمین پروژه شرکت نولان در نصب و راه اندازی شیردوشی بوماتیک آمریکا که کلیه فرآیند های آن اعم از طراحی، نصب ، راه اندازی و خدمات توسط شرکت نولان به سر انجام رسیده است.