گردن قفلی

بطور معمول گاوهای شیری توسط  دامپزشکان بصورت روزانه چکاپ  و در برخی موارد درمانهای  مختلفی بر روی آنها صورت می گیرد. گردن قفلی از جمله تجهیزاتی است که برای ثابت نگاه داشتن گردن گاو در دامداری ها  جهت انجام این امور مورد استفاده قرار می گیرد.