فری استال

هدف از نصب فري استال در جايگاه نگهداري دام عبارت است از:  افزايش ضريب سلامت دام  افزايش ظرفيت نگهداري گاو در واحد سطح  افزايش مدت زمان استراحت و نشخوار گاو در حالت دراز كش  كاهش بار ميكروبي شير توليدي كاهش ميزان لنگش در گله كاهش نيروي انساني  كاهش قابل توجه هزينه هاي تعويض بستر كاهش بروز جراحات و صدمات ( له شدگي پستان) كاهش ميزان ورم پستان در گله   ويژگي هاي فري استال ساخت گروه دامپروري و كشاورزي نولان: استفاده از لوله هاي استاندارد گالوانيزه گرم با وزن مناسب استفاده از جوش CO2 جهت افزايش عمر مفيد و استحكام فريم فري استال استفاده از پيچ و مهره هاي خشكه و فيتينگي سرعت توليد بالا خم كاري با استفاده از سيستم هيدروليك بدون كوچكترين چروكيدگي قابليت تغيير [...]