باکس سم چین

باکس سم چینی با بالابرهای محکم و کاربری آسان ثابت کردن سم هاي قدامي و خلفي دام جهت سم چيني امکان ثابت کردن کليه اندام هاي حرکتي، سر، شانه، کپل و ناحيه دم امکان مقيد کردن دام براي عمليات تلقيح مصنوعي و دامپزشکي(واکسيناسيون و معاينه)