باکس سم چینی با بالابرهای محکم و کاربری آسان

  • ثابت کردن سم هاي قدامي و خلفي دام جهت سم چيني
  • امکان ثابت کردن کليه اندام هاي حرکتي، سر، شانه، کپل و ناحيه دم
  • امکان مقيد کردن دام براي عمليات تلقيح مصنوعي و دامپزشکي(واکسيناسيون و معاينه)