سیستم شیردوشی دامداری قیام ۳۰۰۰ راس دوشا(۳۰*۲)*۲

,

سیستم شیردوشی دامداری قیام 3000 راس دوشا(30*2)*2

سیستم شیردوشی (۲۵*۲)*۲ دامداری رحمت آباد

,

سیستم شیردوشی (25*2)*2  دامداری رحمت آباد

سیستم شیردوشی ۵۰*۲ دامپروری لبن

,

سیستم شیردوشی  50*2 دامپروری لبن

سیستم شیردوشی دامداری مهدشت- ۲۰۰۰ راس دوشا

,

سیستم شیردوشی   دامداری مهدشت - 2000 راس دوشا

سیستم شیردوشی ۴۰*۲ دامداری آقای قدرتی

,

سیستم شیردوشی 40*2 دامداری آقای  قدرتی

EnglishIran